STADGAR

Fastställda vid Norrköpings Stenklubbs årsmöte 2011-02-27 (ersätter stadgar 1998-11-22)

 

§ 1 Ändamål

Norrköpings Stenklubb är en ideell förening för alla med intresse för geologi.

Vi har som målsättning att inom Norrköping med omnejd samla "stenintresserade"

för att under gemytliga former träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper.

§ 2 Verksamhet

Klubbens verksamhet syftar till att öka och sprida kunskap om geologi bl. a. genom cirkelverksamhet, föredrag och utställningar. Huvudvikten läggs på exkursioner i naturen.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap står öppet för alla med intresse för geologi.

§ 4 Årsavgift

Medlem betalar årsavgift som har fastställts av årsmötet. Denna betalas efter begäran från styrelsen.

§ 5 Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem som efter påminnelse inte betalt fastställd årsavgift. Uteslutning kan även ske om medlem bryter mot klubbens stadgar, beslut eller föreskrifter.

§ 6 Årsmöte

Verksamheten omfattar kalenderår. Årsmötet ska hållas senast i februari månad och kallelse utgå senast 14 dagar före mötet. Årsmöteshandlingar föreligger vid mötet och omfattar sedvanliga årsmötesfrågor. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 7 Rösträtt

Rösträtt har varje närvarande medlem som har betalt medlemsavgift för närmast föregående verksamhetsår.

§ 8 Sammansättning

Klubben förvaltas av en styrelse om minst 5 personer som väljs av årsmötet.

Ordförande och ledamöter väljs för en tid av 2 år. Halva antalet varje år.

Dessutom väljs 2 revisorer och 1 revisorssuppleant, samt valberedning om minst

2 ledamöter, samtliga för en tid av 1 år.

Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande, sekreterare och övriga funktioner den

anser sig behöva.

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen, revisorerna eller minst hälften av medlemmarna skriftligen så begär. Kallelse ska utgå senast 14 dagar före mötet med uppgift om orsak. Sedvanliga årsmötesfrågor behandlas i tillämpliga delar.

§ 10 Upplösning

Beslut om upplösning av klubben fattas av ordinarie eller extra årsmöte med enkel majoritet. Årsmötet beslutar även om vad som ska ske med klubbens tillgångar.